A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tuyển dụng giáo viên hợp đồng - Năm học: 2021-2022

Trường tiểu học Xóm Bằng thông báo tuyển dụng giáo viên hợp đồng - Năm học: 2021-2022

PHÒNG GDĐT THUẬN BẮC

CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TIỂU HỌC XÓM BẰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:       /TB -THXB

                     Bắc Sơn, ngày 24 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Xét hợp đồng viên chức tại trường Tiểu học Xóm Bằng

 Năm học 2021 2022

 

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, đề bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ thông tư 03/2019/TT-BNV, ngày 14/05/2019 của Bộ nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định về thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

          Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 14/05/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp đối với các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Bắc năm 2020;

           Căn cứ theo công văn số 2469/UBND –NV , ngày 10 tháng 8 năm 2020 của UBND huyện Thuận Bắc  về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 của chính phủ;

          Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao; nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập, Trường Tiểu học Xóm Bằng thông báo nhu cầu xét hợp động và tổ chức xét hợp đồng viên chức năm của  đơn vị như sau:

          I. Hội đồng và số lượng xét hợp đồng:

- Tổng số chỉ tiêu hợp đồng: 03 chỉ tiêu, trong đó:

+ Ngạch giáo viên Tiểu học (cơ bản): 02 chỉ tiêu biên chế được giao và 01 giáo viên dạy thay giáo viên nghỉ hộ sản.

         II. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

          1. Điều kiện chung

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo đều được đăng ký dự tuyển viên chức:

1.1. Người có đủ các điều kiện:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với ngành sư phạm theo từng cấp học và các vị trí khác trong trường học phù hợp với vị trí việc làm được quy định tại điều kiện riêng tại khoản 2, mục I;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

c) Dị dạng về hình thể; phát âm không bình thường (nói ngọng, nói lắp…).

2. Điều kiện riêng cho từng cấp học:

- Giáo viên Tiểu học (Cơ bản): hợp đồng giáo viên có Trình độ Đại học Sư phạm Tiểu học trở lên; có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học từ trình độ A trở lên.

III. Thẩm quyền tuyển dụng, hình thức xét hợp đồng và nội dung xét hợp đồng viên chức

1. Thẩm quyền xét hợp đồng: Trường tiểu học Xóm Bằng có nhu cầu xét hợp đồng được Ủy ban nhân dân huyện giao Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày …./…../2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp đối với các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Bắc năm 2021;

2. Hình thức xét hợp đồng: Xét tuyển.

3. Nội dung xét hợp đồng viên chức

Xét hợp đồng viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại điểm b mục này.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

b. Vòng 2

Thông qua thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, cụ thể:

Tổ chức thực hành 02 tiết dạy trên lớp trên 02 khối lớp khác nhau. Người tham gia xét tuyển qua kiểm tra, sát hạch đảm bảo: Được bốc thăm tiết dạy, khối lớp dạy theo chuyên môn đào tạo. Tiết dạy, bài dạy cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quy định thống nhất;

Thời gian chuẩn bị của giáo viên: sau khi bốc thăm bài dạy người dự tuyển có tối thiểu 01 ngày để chuẩn bị.

Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.

Thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét tuyển viên chức quyết định.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thực hành đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Điểm ưu tiên (nếu có) được xác định như sau:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

d) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

đ) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

* Sau 20 ngày làm việc, tính từ thời điểm công bố kết quả, nếu đối tượng trúng tuyển không tiếp nhận nhiệm vụ và không có lý do chính đáng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ kết quả trúng tuyển; đồng thời, tiếp tục xét bổ sung kết quả trúng tuyển theo thứ tự kết quả dự tuyển từ cao đến thấp nếu còn đối tượng đủ điều kiện tuyển dụng.

IV. Hồ sơ và lệ phí xét hợp đồng

1. Thủ tục hồ sơ: Hồ sơ xét hợp đồng do Hội đồng xét tuyển phát hành, bao gồm:

- Phiếu đăng ký đự tuyển viên chức;

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 3x4) có chứng nhận của cấp thẩm quyền (khai chưa quá 6 tháng tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp (chưa quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển);

- Bản sao các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có);

- Bản sao sổ hộ khẩu; Bản sao giấy khai sinh, phiếu thực tập (hoặc bảng điểm có xác nhận thực tập), bản sao Giấy chứng minh nhân dân;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Hai phong bì có dán tem và ghi địa chỉ cụ thể người nhận.

* Lưu ý: Tất cả giấy tờ, văn bằng mà viết bằng tiếng nước ngoài thì phải có kèm theo bản dịch tiếng Việt (có công chứng) theo quy định.

            Hội đồng tuyển dụng không trả lại hồ sơ cho người đã nộp để dự tuyển.

- Địa điểm nộp hồ sơ xét hợp đồng:  

+ Trường Tiểu học Xóm Bằng

+ Địa chỉ: Thôn Xóm Bằng – xã Bắc Sơn - Huyện Thuận Bắc - Tỉnh Ninh Thuận.

+ Số điện thoại:  02593500020

* Lưu ý: người đăng ký dự xét hợp đồng viên chức cần trực tiếp nộp hồ sơ tại đơn vị đăng ký dự hợp đồng.

3. Thời gian nộp hồ sơ:

Kể từ ngày ra thông báo và kết thúc sau 30 ngày.

V. Thời gian nhận nhiệm sở

Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày công bố kết quả xét hợp đồng, người trúng hợp đồng viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị xét hợp đồng . Trường hợp người trúng hợp đồng không đến ký hợp đồng, thì Hội đồng xét hợp đồng hủy kết quả và thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định pháp luật (trừ trường hợp người trúng xét hợp đồng có lý do chính đáng, có đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu tại thông báo kết quả tuyển dụng).

Thông báo này được công bố rộng rãi và được niêm yết tại bản tin của trường.

Những người đăng ký dự tuyển muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Hội đồng xét tuyển viên chức trường tiểu học Xóm Bằng, số điện thoại 02593500020, thôn Xóm Bằng,  xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận./.

 

 

  Nơi nhận:

- Phòng GDĐT;

- Website Phòng GDĐT;

- Website Trường THXB;

- Công khai tại trường;

- Lưu: VP, HSTD.

 HIỆU TRƯỞNG

           

 

                             Lê Hùng

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết