Trường th Xóm Bằng tổ chức tập huấn lập kế hoạch có các bên tham gia